Huisregels

Om alles in goede banen te leiden heeft PSV Schoonspringen ‘huisregels’ opgesteld. Iedereen hoort deze regels te kennen en er naar te handelen.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de regels dan kan contact worden opgenomen met het secretariaat: secr@psvschoonspringen.nl

Algemeen

• PSV Schoonspringen is een wedstrijdgerichte afdeling binnen de vereniging PSV Zwemsporten waarbij het presteren op het individueel best haalbare niveau centraal staat. We bieden voor elk niveau een passende groep. Voor alle groepen geldt dat de leden zich thuis moeten voelen. Er wordt naast talent, potentie en niveau door de trainers ook gelet op een goede verdeling in leeftijdscategorieën.

• Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 jaar. Opzeggen kan via de mail twee keer per jaar vóór 1 december of 1 juli van elk kalenderjaar bij het secretariaat (secr@psvschoonspringen.nl). De contributie stopt per 1 januari of 1 augustus. Na opzegging dient de lidmaatschapskaart te worden ingeleverd bij de trainer. • De ledenkaart moet altijd kunnen worden getoond. Voorkom misbruik. Bij verlies kan er een nieuwe kaart worden aangevraagd bij de ledenadministratie (ioosterbosch@kpnmail.nl).

Gedrag

• Wij streven naar een zwemsportklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen, conform de richtlijnen van Code Blauw van de KNZB

• Wij verwachten van de ouders dat ze beschaafd en respectvol met elkaar omgaan en daarin het goede voorbeeld geven aan hun kinderen

• Wij verwachten van de springers dat ze bij binnenkomst de trainers (incl. bondscoach) groeten. Na de training wordt de trainer bedankt voor de training;

• Ouders/verzorgers mogen geen aanwijzingen geven tijdens training.

• Storend gedrag en/of grof taalgebruik van leden en/of ouders/verzorgers wordt niet getolereerd en direct gemeld bij het secretariaat.

Bijkomende kosten

• De kosten voor de startvergunning worden door de leden zelf betaald, vanaf het jaar waarin zij 12 jaar worden. Voor clubkampioenschappen, ouder-kind evenement en breedtesport is geen startvergunning nodig, voor alle overige wedstrijden (binnen- en buitenland) wel. Een startvergunning wordt voor een heel kalenderjaar verleend en automatisch verlengd tenzij je voor 1 december je lidmaatschap of je startvergunning hebt opgezegd. Ook als een startvergunning in de loop van een kalenderjaar wordt aangevraagd wordt het hele jaar in rekening gebracht. We bekijken dan individueel of het verstandiger is om een dagstartvergunning voor enkele wedstrijden aan te vragen. Een startvergunning voor een heel jaar kost ca. € 40,– (tarief wordt ieder jaar aangepast), een dagstartvergunning kost ongeveer € 8,–;

• Het lidmaatschap van de KNZB wordt apart in rekening gebracht. PSV is voor elk lid het totale jaarbedrag verschuldigd, ongeacht of je in januari of december lid wordt. Het bedrag voor het lidmaatschap wordt bij bestaande leden elk jaar in februari (aanvullend aan de contributie) automatisch afgeschreven. Bij nieuwe leden wordt het lidmaatschap bij de eerste contributiebetaling meegenomen. Het lidmaatschap bedraagt ca. €25,00.

• Voor veel wedstrijden moet startgeld worden betaald. Dit bedrag wordt contant vooraf aan de wedstrijd betaald (zie aanwijzingen in de mail). Bij het secretariaat kan een depot worden ingesteld. • PSV heeft een clubtenue. Het clubtenue bestaat uit een zwarte korte broek met witte streep en een blauw t-shirt met zwart-witte accenten (Erima). Tijdens wedstrijden is het verplicht om het clubtenue te dragen. Leden kunnen het tenue aanschaffen op twee momenten in het jaar. Springers die nog geen tenue hebben kunnen een tenue van de vereniging lenen.

• Voor een aantal wedstrijden verleent de Stichting Schoonspringen Zuid-Nederland een (gedeeltelijke) vergoeding van start- en/of reiskosten.

(Individuele) sponsoring Springers kunnen individueel of met een groep een sponsor zoeken zodat een deel van de kosten door deze sponsor gedragen kunnen worden. Maak goede afspraken als een groep gesponsord wordt (wat als een springer naar een andere groep gaat?) De meeste sponsoren zullen in ruil voor een financiële bijdrage een reclame-uiting verlangen. Het is niét toegestaan om een logo op het clubshirt te laten drukken. Het clubshirt wordt door álle springers (en trainers) gedragen die aan wedstrijden deelnemen. Dat houden we gelijk! De commissie biedt echter de mogelijkheid om een logo van een individuele sponsor te laten afbeelden op de linker broekspijp van de korte broek die hoort bij het clubtenue. Sponsor en/of springer(s) regelen dit zelf na overleg met de commissie. De sponsorovereenkomst wordt voordat deze ingaat ter goedkeuring voorgelegd aan de commissie.

Indien leden, springers/ouders en/of kaderleden een sponsor aanbrengen die graag een algemene, vereniging brede, reclame-uiting terugziet voor een bijdrage, zijn er mogelijkheden om daarvoor een sponsorcontract met de afdeling Schoonspringen af te sluiten. Degene die de sponsor aanbrengt heeft het recht om voor een deel van de sponsorbijdrage (percentage afhankelijk van het pakket) een schoonspring gerelateerd doel te bepalen. Het overige deel van de bijdrage zal ten gunste komen van de vereniging als geheel. Details hiervan staan in de sponsorregeling.

Medisch

• bij een fysieke en/of geestelijke beperking en/of medicijngebruik dient vooraf een gesprek plaats te vinden tussen ouders/verzorgers en trainer om in te schatten of PSV Schoonspringen een adequate training kan bieden • Blessures worden vooraf gemeld bij de trainer. Let op: niet met open wonden, oorontsteking en/of koorts het water in! Als een springer om bijzondere reden minder uren kan trainen moet dit worden overlegd met de trainer. De hoogte van de contributie wordt niet aangepast. Het lidmaatschap kan bij langere blessures, tegen overlegging van een doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort.

• Indien het schoonspringen niet meer kan worden beoefend wordt, tegen overlegging van een doktersverklaring, het lidmaatschap per direct opgezegd of opgeschort. Andere redenen worden door de commissie beoordeeld. Er wordt géén restitutie van contributie gegeven. • Besmettelijke infectieziekten (zoals bijvoorbeeld ‘Krentenbaard’) worden direct gemeld aan de trainer en het secretariaat. • PSV Schoonspringen heeft twee vertrouwenscontactpersonen benoemd: mevrouw van Tongerloo en Kitty Oosterbosch. Zij zijn te bereiken via vcp@psvschoonspringen.nl.

• Vóór de 1e van de maand ontvangt iedereen per mail de maandkalender met trainingsuren, verjaardagen, telefoonnummers van trainers en wedstrijden; • Bij overmacht melden leden zich tijdig af bij de trainer. Telefoonnummer staat op het maandrooster; Bij afmelding wordt geen contributie terugbetaald en trainingen kunnen niet worden ingehaald. Een uitzondering vormt de aspiranten 1-groep, die slechts 1x per week traint. Indien een springer uit deze groep zich door bijzondere omstandigheden 2 of meer trainingen in een maand moet afmelden, kan in die maand of de eerste gelegenheid daarna 1 training worden ingehaald (in overleg met de betreffende trainer(s) op de dagen dat een asp.1 groep traint).

• Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat een training wordt afgelast (let op de mail). Er wordt geen contributie terugbetaald;

• Bij het bepalen van de contributie is rekening gehouden met uitval van trainingen in schoolvakanties en evenementen in het zwembad. Bij extreme uitval worden indien mogelijk vervangende trainingen geregeld. Deze kunnen plaatsvinden op andere dagen en/of tijdstippen en in andere zwembaden/plaatsen. Er wordt geen contributie terugbetaald en er worden geen vervoerskosten vergoed. • Wees ruim op tijd (omgekleed) aanwezig voor de training (15 minuten voor de training). Kleedruimte 17 en 18 (onder de tribune) mogen alleen worden gebruikt tijdens de training bij een wisseling van bad naar droog of van droog naar bad;

• Kleding, mits in een tas, mag worden meegenomen van de kleedkamers naar het zwembad. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer!

• In verband met de hygiëne zijn in de droogspringruimte een T-shirt, korte broek en sokken (of turnschoenen) verplicht, op de zwemvloer zijn slippers verplicht;

• Zorg dat je iets te drinken (en eventueel iets te eten) bij je hebt, in de droogspringruimte is alleen water toegestaan. Eten is in verband met hygiëne niet toegestaan in de droogspringruimte en op de badvloer; • Het springbad, bubbelbad en de droogspringruimte mogen alleen gebruikt worden tijdens trainingsuren en onder toezicht van de trainer; • Er wordt pas begonnen met de training als de trainer aanwezig is. Let goed op en volg de aanwijzingen van de trainer nauwkeurig op. Geef iedereen de tijd en ruimte om te oefenen. Laat iedereen in zijn waarde; • Help de trainers om het bad en de droog schoon te houden! Ruim trainingsmateriaal na gebruik op; • Klachten over de training kunnen voor- en/of achteraf gemeld worden bij de trainer, niet tijdens de training!

• Indien een trainer van oordeel is dat trainingen (bewust of onbewust) negatief beïnvloed worden doordat de ouders op de tribune aanwezig zijn, kan een trainer voor zijn/haar groep gedurende een kortere of langere periode ‘kijkdagen’ (dus 1 of 2x per week), of ‘kijkmomenten’ invoeren. Ouders zijn dan tijdens die kijkmomenten van harte welkom op de tribune, maar worden verzocht gedurende de andere trainingen (of het andere deel van de training) niet op de tribune aanwezig te zijn.
Wedstrijden

• Lees de mail van het wedstrijdsecretariaat nauwkeurig;

• De trainer bepaalt wie er aan een wedstrijd meedoen;

• Leden die niet naar een wedstrijd kunnen melden zich z.s.m. af bij de trainer en het secretariaat;

• Programma voor de wedstrijd (sprongen) wordt bepaald in overleg met de trainer;

• Springer en trainer/coach controleren beiden de springlijsten en luisteren of de goede sprong wordt aangekondigd, want dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid;

• Bij alle wedstrijden waarbij de springer uitkomt voor PSV, zijn springer en coach verplicht om het clubtenue te dragen;

• Zorg voor een goede en sportieve sfeer tijdens de wedstrijd. Let op elkaar, moedig elkaar aan;

• Ga niet in discussie met juryleden of de coach. Als er iets mis is tijdens een wedstrijd gaat de betreffende coach in overleg met de scheidsrechter. De huisregels gelden voor ouders/ verzorgers, leden en trainers. Mochten de regels niet worden nageleefd dan kan de commissie overgaan tot uitsluiting van trainingen of wedstrijden of ontzegging van de toegang tot de tribune. Bij onbehoorlijk gedrag houdt PSV Zwemsporten afdeling Schoonspringen zich het recht voor het lidmaatschap op te zeggen, conform haar statuten.